Info on Linux-Pi-Csound

http://wiki.linuxaudio.org/wiki/raspberrypi